ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՕՖԵՐՏԱ

 

 

ONECARD ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 

Ստորև շարադրված պայմանները հանդիսանում են OneCard հավելվածի և այդ պայմաններով ծառայություն ստանալու ցանկություն հայտնած ֆիզիկական անձանց (այսուհետ` նաև Օգտատեր) միջև OneCard հավելվածի միջոցով ծառայությունների մատուցման հրապարակային օֆերտայի դրույթներ:

Ծառայություններից օգտվելու օֆերտան կարող է ներկայացվել առցանց եղանակով կամ OneCard հավելվածի սպասարկման գրասենյակում։

 

 

Օֆերտայում օգտագործված հիմնական հասկացությունները

 

OneCard հավելված՝ բջջային հավելված, որ նախատեսված է շահավետ գնումներ կատարելու և առևտրի խթանման համար։

 

Crypto One (կրճատ՝ CRONE),  OneCard բջջային հավելվածի միջոցով գնումներ կատարելու գործիք։

 

Օգտատեր՝ չափահաս և գործունակ անձ, ով ծանոթացել սույն օֆերտային, ամբողջությամբ, անվերապահ ընդունում է սույն օֆերտայի բոլոր դրույթները և իր ազատ կամքի արտահայտմամբ ցանկանում է օգտվել OneCard հավելվածից և            OneCard հավելվածի միջոցով գնումներ կատարել։

 

Անձնական օգտահաշիվ՝ OneCard հավելվածի օգտագործման համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային անհատական տիրույթ։

 

Push հաղորդագրություն՝ OneCard հավելվածում գործող էլեկտրոնային ծանուցումների համակարգ։

 

Cash back հաճախորդի լոյալության բոնուսային ծրագիր, որն ունի պարզ բանաձև, այն է՝ միջոցների մասնակի վերադարձ համապատասխան գնումներ կատարելու կամ ծառայություններու ձեռք բերելու դեպքում։

 

Գործընկեր՝ օրինական հիմքերով տնտեսական գործունություն ծավալող ցանկացած անձ, որը ծառայությունների մատուցման պայմանագրի հիման վրա պարտավորվում է OneCard հավելվածի Օգտատերերին կատարված գնումների դիմաց տրամադրել Cash Back` համաձայն պայմանագրում սահմանված դրույքաչափի։

 

 

 

1 OneCard բջջային հավելվածի հրապարակային առաջարկը Օգտատերերին

 

1․1․ Ծանոթանալ սույն օֆերտային,

1․2․ Սույն օֆերտային ծանոթանալուց հետո, օֆերտայի բոլոր դրույթներն, ամբողջությամբ, անվերապահ ընդունելու դեպքում օգտագործել OneCard հավելվածը,

1․3․ OneCard հավելվածի Գործընկներներից գնումներ կատարելիս ստանալ Cash Back` համապատասխան Գործընկերոջ կողմից սահմանված դրույքաչափի,

1․4․ Համապատասխան վճարի դիմաց գնել OneCard հավելվածի միջոցով գնումներ կատարելու գործիք՝ CRONE և դրա միջոցով կատարել գնումներ,

1․5․ Առաջին անգամ Օգտատիրոջ անձնական օգտահաշվի համալրումից հետո, 29 օր շարունակ` մինչև 29-րդ օրը ներառյալ, յուրաքանչյուր օր, որպես  OneCard հավելվածի օգտագործման խթանման միջոց, ստանալ նախորդ օրվա մնացորդի նկատմամբ հաշվարկված 1%-ին համարժեք CRONE (այսուհետ՝ խրախուսման առաջին փուլ)։

            Խրախուսման առաջին փուլի ավարտից հետո, խրախուսման առաջին փուլի ավարտի օրվա դրությամբ անձնական օգտահաշվի մնացորդի առնվազն 1%-ի չափով անձնական օգտահաշվի համալրման դեպքում, 29 օր շարունակ` մինչև 29-րդ օրը ներառյալ, ստանալ նախորդ օրվա մնացորդի նկատմամբ հաշվարկված 1%-ին համարժեք CRONE (այսուհետ՝ խրախուսման ընդհանուր փուլ)։

            Խրախուսման ընդհանուր փուլն ավարտվում է տվյալ փուլի մեկնարկի հիմք հանդիսացող համալրմանը հաջորդող 30-րդ օրը և վերսկսվում է յուրաքանչյուր անգամ խրախուսման տվյալ փուլի ավարտի օրվա դրությամբ անձնական օգտահաշվի մնացորդի առնվազն 1%-ի չափով անձնական օգտահաշվի համալրման դեպքում։

                       

 

2 One Card հավելվածի պարտավորությունները Օգտատերերի նկատմամբ․

 

2․1․ Անհրաժեշտության դեպքում OneCard հավելվածի օգտագործմամբ հետաքրքրված անձանց տրամադրել պարզաբանումներ հրապարակային օֆերտայի յուրաքանչյուր դրույթի վերաբերյալ։

2․2․ Օգտատիրոջ կողմից Գործընկերներից գնում կատարելու դեպքում CashBack-ը փոխանցվում է Օգտատիրոջ անձնական օգտահաշվին անմիջապես, բայց ոչ ուշ քան 48 ժամվա ընթացքում,

2․3․ Օգտատիրոջ կողմից CRONE ձեռք բերելու համար համապատասխան վճարում կատարելուց անմիջապես հետո, բայց ոչ ուշ քան 48 ժամվա ընթացքում, նրա անձնական օգտահաշիվը համալրել կատարված վճարմանը համարժեք                         CRONE-ներով՝ համաձայն սույն օֆերտայում սահմանված դրույքաչափերի,

2․4․ Առաջին անգամ Օգտատիրոջ անձնական օգտահաշվի համալրումից հետո, 29 օր շարունակ`մինչև 29-րդ օրը ներառյալ, յուրաքանչյուր օր, որպես  OneCard հավելվածի օգտագործման խթանման միջոց, Օգտատիրոջ անձնական օգտահաշվին հաշվեգրել նվազագույն մնացորդի նկատմամբ հաշվարկված 1%-ին համարժեք CRONE (այսուհետ՝ խրախուսման առաջին փուլ)։

            Խրախուսման առաջին փուլի ավարտից հետո, խրախուսման առաջին փուլի ավարտի օրվա դրությամբ Օգտատիրոջ  անձնական օգտահաշվի մնացորդի առնվազն 1%-ի չափով Օգտատիրոջ անձնական օգտահաշվի համալրման դեպքում, 29 օր շարունակ` մինչև 29-րդ օրը ներառյալ, Օգտատիրոջ անձնական օգտահաշվին հաշվեգրել նվազագույն մնացորդի նկատմամբ հաշվարկված 1%-ին համարժեք CRONE (այսուհետ՝ խրախուսման ընդհանուր փուլ)։

            Խրախուսման ընդհանուր փուլն ավարտվում է տվյալ փուլի մեկնարկի հիմք հանդիսացող համալրմանը հաջորդող 30-րդ օրը և վերսկսվում է յուրաքանչյուր անգամ խրախուսման տվյալ փուլի ավարտի օրվա դրությամբ անձնական օգտահաշվի մնացորդի առնվազն 1%-ի չափով անձնական օգտահաշվի համալրման դեպքում։

2.5. Արտադրության ծավալների և (կամ) տնտեսական և (կամ) տեխնոլոգիական և (կամ) աշխատանքի կազմակերպման պայմանների փոփոխման և (կամ) արտադրական անհրաժեշտությամբ պայմանավորված,  OneCard հավելվածը կարող է անորոշ ժամկետով նվազեցնել սույն Օֆերտայի 2․4 կետում նշված խրախուսական միջոների տրամադրման չափը՝ մինչև օրական 0․1 %,

2.6. Պահպանել Օգտատերերի անձնական տվյալների և օգտահաշիվերի գաղտնիությունը։

 

 

3 One Card բջջային հավելվածի իրավունքները

 

3․1․ Միակողմանի փոփոխություններ կատարել Օֆերտայում, այդ մասին նախապես՝ 7 ժամ առաջ ծանուցելով Օգտատերերին Push հաղորդագրության միջոցով։

3․2․ Օգատիրոջ անձնական օգտահաշիվը 90 օր շարունակ չհամալրվելու դեպքում (Cash Back-ի ստացում կամ CRONE-ի գնում) ապաակտիվացնել այն,

3.3. Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, մինչև 30 օր ժամկետով կասեցնել Օգտատիրոջ անձնական օգտահաշվի սպասարկումը։

 

4 Դրույքաչափերը և փոխադարձ հաշվարկների կարգը

 

4․1․ Մեկ միավոր CRONE-իարժեքը կազմում է 3 պայմանական միավոր,

4․2․ Օգտատերերը մեկ միավոր CRONE-ը գնում են 3 պայմանական միավոր արժեքով,

4․3․ Օգտատերերի կողմից CRONE-ի կանխիկացման դեպքում, մեկ միավոր CRONE-ը հաշվարկվում է 1 միավոր (օգտատերերը հավելվածի միջոցով կարող են կանխիկացնել բացառապես իրենց կողմից ձեռքբերված էլեկտրոնային միավորները և իրենց կողմից ստացած Сash back միավորները, իսկ 2․4 կետով նախատեսված խրախուսման միջոցները ենթակա օգտագործման հավելվածում),

4․4․ Օգտահաշիվների միջև փոխանցումներ կատարելու, ինչպես նաև անձնական օգտահաշվից կանխիկացում կատարելու յուրաքանչյուր գործարքի դեպքում գանձվում է միջնորդավճար՝ գործարքի 10%-ի չափով, իսկ կատարված փոխանցումները չեղարկվում են բացառապես երկկողմ համաձայնությամբ։

 

 

5 One Card հավելվածի օգտագործման կարգը

 

5․1․ Օգտատերը ծանոթանում է սույն հրապարակային օֆերտային,

5․2․ Այն դեպքում, երբ Օգտատիրոջ համար հասկանալի և ամբողջությամբ ընդունելի են սույն օֆերտային բոլոր դրույթները, Օգտատերը ստեղծում է անձնական օգտահաշիվ՝ որում պարտավորվում է լրացնել իր վերաբերյալ իրական և ճշմարտացի տեղեկատվություն։ Անձնական օգտահաշվի ստեղծումը համարվում է սույն օֆերտայի ակցեպտավորում (հաստատում)։

5․3․ Օգտատերն իր ազատ կամքի արտահայտմամբ համալրում է իր անձնական օգտահաշիվը՝ CRONE գնելու եղանակով,

5․4․ Օգտատերն իր ազատ կամքի արտահայտմամբ իր անձնական օգտահաշվի միջոցով կատարում է գնումներ,

5․5․ Օգտատերն իր ազատ կամքի արտահայտմամբ գնումներ է կատարում Գործընկերներից և ներկայացնելով իր անձնական օգտահաշիվը նույնացնող տվյալները, ստանում Cash Back` համաձայն Գործընկերի կողմից սահմանված դրույքաչափի,

5․6․ Օգտատերը սույն օֆերտային 2․4 կետի դրույթների պահպանման դեպքում ստանում է նույն կետով նախատեսված խրախուսական միջոցներ։

5․7․ Օգտատերը կարող է ստեղծել ոչ ավելի քան երկու անձնական օգտահաշիվ։

5․8․ Օգտատերը կարող է կատարել իր անձնական օգտահաշիվներում առկա           CRONE-ների փոխանցում իր անձնական օգտահաշիվների միջև (նվազագույնը                100 000 Crone-ի չափով), որոնք սակայն չեն համարվում սույն օֆերտայի 2․4 կետով նախատեսված պայմանի առկայություն և չեն համարվում նույն կետով նախատեսված խրախուսնքի կիրառման հիմք։

 

6 Եզրափակիչ դրույթներ

 

6․1․Սույն օֆերտայի փոփոխությունների մասին Push հաղորդագրության միջոցով առնվազն 7 ժամ առաջ ծանուցում ուղարկելուց հետո, ծանուցման մեջ նշված օրը, սույն օֆերտայի փոփոխված կամ վերացված դրույթը համարվում է ուժը կորցրած և գործում է օֆերտային փոփոխությամբ նախատեսված փոփոխված կամ նոր սահմանված դրույթը։

6․2․Սույն oֆերտայի փոփոխությունների վերաբերյալ ծանուցումը համարվում է պատշաճ, այդ մասին Push հաղորդագրություն ուղարկելու պահից՝ անկախ Օգտատիրոջ կողմից Push հաղորդագրություն փաստացի ընթերցման պահից։

6․3․ Փոփոխությունների հետ համաձայն չլինելու դեպքում, Օգտատերը պարտավոր է անմիջապես դադարեցնել OneCard հավելվածի օգտագործումն և այդ մասին գրավոր տեղեկացնել OneCard հավելվածին։

6․4․ Սույն օֆերտայում սահմանված ստորև շարադրված դրույթները ենթակա չեն փոփոխման, մասնավորապես՝

6․4․1․ Օգտատերերի կողմից CRONE-ի կանխիկացման դեպքում, մեկ միավոր          CRONE-ը հաշվարկվում է 1 պայմանական միավոր,

6․4․2․ Օգտատերերը մեկ միավոր CRONE-ը գնում են 3 պայմանական միավոր արժեքով դրույթը կարող է փոփոխվել մասնակի, այսինքն՝ մեկ միավոր CRONE-ի արժեքը կարող է ավելանալ, սակայն չի կարող նվազել 2 պայմանական միավոր արժեքից։

6․4․3․ Օգտատիրոջ անձնական օգտահաշվին հաշվեգրվող նվազագույն մնացորդի նկատմամբ հաշվարկված 1%-ին համարժեք խրախուսական միջոցների՝ CRONE-ի հաշվարկման դրույքաչափը չի կարող նվազել 1%-ի չափից, բացառությամբ 2․5 կետով նախատեսված դեպքերի։

6․4․4․ Սույն օֆերտայի 2․4 կետում նախատեսված One Card հավելվածի օգտագործման խթանման միջոցների՝ անձնական օգտահաշվին հաշվեգրվող նվազագույն մնացորդի նկատմամբ հաշվարկված 1%-ին համարժեք CRONE-ի հաշվերգրման ժամանակահատվածը՝ 29 օրյա ժամկետն անփոփոխ է։